Alle steden hebben een eigen aanpak op het gebied van duurzaamheid. In deze blog bespreken we Rotterdam’s visie voor de toekomst met betrekking tot de eerste 9 Sustainable Development Goals (SDG’s), en hoe de gemeente haar doelen tracht te bereiken.

Als we als land echt stappen in de goede richting willen zetten in het bestrijden van de klimaatcrisis, zal iedere gemeente een steentje bij moeten dragen.

In dit artikel lees je hoe de gemeente Rotterdam tegen de verschillende dimensies van duurzaamheid (sociaal, ecologisch, economisch) aankijkt, en welke plannen er zijn om verder te verduurzamen. De aanpak van de gemeente zal worden besproken in relatie tot de eerste 9 Sustainable Development Goals (SDG’s).

De visie van Rotterdam

We zullen je meer vertellen over de duurzame visie van Rotterdam in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDGs).

Doel 1 en 2: Geen armoede en honger

De afgelopen jaren (2018 - 2022) heeft de gemeente getracht de armoede onder Rotterdammers te bestrijden aan de hand van de beleidsplannen ‘Uit de knoop’ en ‘Reset Rotterdam’. Dit was niet zonder resultaat: het aantal minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen daalde tussen 2018 en 2019 met 3.4%.

In het huidige beleid wordt voornamelijk gefocust op het bieden van intensieve begeleiding aan arme gezinnen, het voorkomen en aanpakken van schulden (vooral onder jonge Rotterdammers) en het motiveren van inwoners om gebruik te maken van inkomensondersteuning. Door de positieve behaalde resultaten zet de gemeente haar huidige aanpak door in 2022.

Someone holding money

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn

Om de gezondheid en het welzijn van Rotterdammers aan te pakken, probeert de gemeente de zorg toegankelijker te maken.

Het wordt ouderen en mensen met een beperking bijvoorbeeld makkelijker gemaakt om langer zelfstandig te wonen. Hierbij wordt gekeken naar het bieden van een plek om te wonen, het zorgen voor de juiste hulpmiddelen om zich te kunnen verplaatsen en het stimuleren van het leggen van sociaal contact. Ook zet het het diverse en bereikbare sport-, recreatie- en cultuuraanbod aan tot het actief meedraaien in de maatschappij. Daarnaast wordt er tevens hulp geboden aan kwetsbare jongeren en hun gezin. Moreover, diverse and accessible sports, recreation and cultural offerings are set up to motivate citizens to actively participate in society. In addition, help is offered to vulnerable young people and their families.

Ook probeert de gemeente een gezonde leefomgeving te bieden en gezonder gedrag te stimuleren, waarbij wordt samengewerkt met verschillende partners. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de psychische en seksuele gezondheid van Rotterdammers, het streven naar een gezond gewicht en het beperken van roken, alcohol- en drugsgebruik.

Fruits

Doel 4: Kwaliteitsonderwijs

Het Rotterdamse onderwijsbeleid draagt de naam ‘Gelijke kansen voor elk talent’. Hierin wordt gefocust op het verbeteren van de onderwijsresultaten en het vergroten van de ontwikkelingskansen voor alle kinderen.

Om deze doelen te bereiken, bestaat er een subsidieregeling die wordt ingezet om de kwaliteitsverschillen tussen scholen te verkleinen. Ook is het actieplan ‘Overgangen in het Rotterdams onderwijs’ opgesteld om de overgangsmomenten in het onderwijs te verbeteren voor een soepel verloop van de loopbaan van ieder kind. De gemeente gaat tevens jaarlijks in gesprek met scholen die een risico lopen op verminderde schoolprestatie. Daarnaast bestaat er een subsidieregeling om het bereik van de voorschool te vergroten. Als laatste probeert de gemeente de personeelstekorten bij scholen en de kinderopvang tegen te gaan door het ontwikkelen van een noodplan.

School books

Doel 6: Schoon water en sanitair

De gemeente Rotterdam is van mening dat schoon water en sanitair voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Daarom wordt er veel tijd en moeite gestoken in het onderhouden van de gemeentelijke riolering en het verduurzamen van de waterketen.

In het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) staat vastgelegd hoe vaak alle onderdelen van het watersysteem gemonitord en gereinigd moeten worden. Ook wordt gewerkt aan het stedelijk watersysteem van de toekomst in de RoSA (Rotterdamse samenwerking in de Afvalwaterketen). Het Rotterdams Waterplan werd opgesteld om de waterkwaliteit te waarborgen en met de Strategie Marien Zwerfafval wordt de vervuiling van de Rotterdamse wateren tegengegaan.

Doel 7: Betaalbare en schone energie

Om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot betaalbare en duurzame energie, werden de energietransitie ambities opgesteld. In het Raadsakkoord Energietransitie bevinden zich twaalf principes die dienen als houvast tijdens het doorlopen van deze energietransitie.

De gemeente stelde ambitieuze doelen voor zonne- en windenergie. Het doel voor 2030 is het realiseren van 750 megawatt piek (MWp) aan opgesteld vermogen zonne-energie. Dit is genoeg om 225.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Ondertussen zijn er 270.000 zonnepanelen geïnstalleerd (+- 73.5 MWp vermogen). Ook wil de gemeente dat er tegen die tijd tenminste 40% van alle geschikte daken van zonnepanelen voorzien is.

Wat betreft windenergie is het doel om in 2025 zo’n 100 operationele windturbines te hebben in het havengebied en in de nabije omgeving van de stad. Dit komt neer op een jaarlijkse elektriciteitsproductie door windenergie van ongeveer 771.000 megawattuur (MSh).

Het streven is om in 2022 15.000 woning te verduurzamen en te starten met het aardgasvrij maken van 10.000 woningen. Als laatste biedt de Gemeentelijke visie op waterstof een helder kader voor het verduurzamen van de haven en zwaar transport.

Windmill

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

De gemeente Rotterdam probeert zowel de arbeidsmarkt als de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden te versterken.

Via persoonlijke begeleiding worden Rotterdammers die een uitkering ontvangen zo snel mogelijk weer geholpen aan een baan. Ook wordt met de Leerwerkakkoorden geïnvesteerd in de toekomstige arbeidsmarkt, waarbij wordt samengewerkt met werkgevers en onderwijsorganisaties om de overstap van school naar werk, van werk naar werk en van werkzoekend naar aan de slag te vergemakkelijken. Het Rotterdams Scholingsfonds wordt ingezet om Rotterdammers te her- en bijscholen en de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Ook wordt er samengewerkt met gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rijnmond, het UWV, uitzendbureaus en sociale partners om de de Rotterdamse arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast worden jongeren zoveel mogelijk begeleid tot zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.

Doel 9: Innovatie en duurzame infrastructuur

Het verbeteren van de infrastructuur in de gemeente Rotterdam wordt bereikt met de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA). Zo worden er nieuwe oeververbindingen gerealiseerd, veilige en oversteekbare stadsboulevards verwezenlijkt en ruime fietspaden aangelegd. Ook wordt er aandacht geschonken aan aantrekkelijke OV-knooppunten en meer stallingsruimte voor fietsen.

Verdere verduurzaming wordt bereikt door het geven van de prioriteit aan toegankelijke, schone en stille vervoerssystemen die niet teveel ruimte innemen. In andere woorden: de voorkeur wordt gegeven aan wandelen, fietsen, het OV en elektrische motorvoertuigen als vervoersmiddelen. Elektrisch rijden wordt bijvoorbeeld aangemoedigd door de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit - zo komen er de komende drie jaar 1500 openbare laadpunten bij. Ook wordt er met inwoners gewerkt aan wijkgerichte oplossingen (zoals mobiliteitshubs) en met werkgevers aan oplossingen voor zakelijk vervoer. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in innovatieve voertuigtechniek (zoals elektrische vuilniswagens) en het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark.

Als laatste probeert de gemeente om de haven te verduurzamen door het bevorderen van efficiency en elektrificatie (een verbeterde energie- en CO2 aanpak), het vernieuwen en verduurzamen van het energiesysteem van de haven en het vernieuwen en verduurzamen van het grondstoffensysteem. Ook wordt het transport in de haven verduurzaamt.

Cars highways