June 9, 2022
 • 
Duurzaamheid

Steden en duurzaamheid: Rotterdam (deel 2)

Alle steden hebben een eigen aanpak op het gebied van duurzaamheid. In deze blog bespreken we Rotterdam’s visie voor de toekomst met betrekking tot de laatste 8 Sustainable Development Goals (SDG’s), en hoe de gemeente haar doelen tracht te bereiken.

Als we als land echt stappen in de goede richting willen zetten in het bestrijden van de klimaatcrisis, zal iedere gemeente een steentje bij moeten dragen.

In dit artikel lees je hoe de gemeente Rotterdam tegen de verschillende dimensies van duurzaamheid (sociaal, ecologisch, economisch) aankijkt, en welke plannen er zijn om verder te verduurzamen. De aanpak van de gemeente zal worden besproken in relatie tot de laatste 8 Sustainable Development Goals (SDG’s):

 • Doel 10 en 5: Ongelijkheid verminderen en gendergelijkheid
 • Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Doel 13: Klimaatactie
 • Doel 14 en 15: Leven op het land en leven in het water
 • Doel 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
 • Doel 17: Partnerschappen om de doelen te bereiken

De visie van Rotterdam

We zullen je meer vertellen over de duurzame visie van Rotterdam in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDGs).

Doel 10 en doel 5: Ongelijkheid verminderen en gendergelijkheid

De gemeente Rotterdam heeft waarden als vrijheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. Iedere Rotterdammer moet zelfredzaam kunnen zijn en actief deel kunnen uitmaken van de samenleving.

 • Leeftijdsgroepen

Om de ouderen in de gemeente te steunen bestaat het uitvoeringsprogramma “Rotterdam, Ouder en Wijzer”. Hierin wordt aandacht besteed aan de pijlers vitaal, ertoe doen, wonen & woonomgeving en zorg & ondersteuning. Het einddoel is dat ouderen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven, mee kunnen blijven draaien in de samenleving en de juiste zorg ontvangen. Ook voor de jeugd bestaat een apart beleid. De focus ligt hier op het bieden van een kansrijke en gezonde omgeving om in op te groeien, waarbij problematieken als criminaliteit en schooluitval worden tegengegaan.

 • Diversiteit

De diversiteit en acceptatie hiervan binnen de gemeente wordt gestimuleerd vanuit het actieprogramma ‘Relax. Dit is Rotterdam’. Ook wordt er gekeken naar het verbeteren van de inburgering van nieuwkomers aan de hand van de thema’s huisvesting, zorg, leren, taal, opleiding en werk. Het einddoel is een volwaardige en actieve positie binnen de Rotterdamse samenleving.

Equality sign

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen

De gemeente Rotterdam wil graag een groene, gezonde en duurzame leefomgeving bieden aan alle inwoners. Een aantrekkelijker werk- en leefklimaat wordt bereikt door het vergroenen van de openbare ruimten, zodat deze kunnen dienen als uitnodigende ontmoetingsplekken en mogelijkheden om te sporten en recreëren.

Op de website vind je een uitgebreide lijst met alle activiteiten die momenteel lopen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Een sportprogramma waarin inwoners worden geïnspireerd om vaker te fietsen.
 • Investeringen in vergroening van de stad door groen-blauwe schoolpleinen, multifunctionele daken en het aanleggen van groene oasen in de binnenstad.
 • Het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast
 • In het programma Rotterdams Weerwoord gaat de gemeente samen met Rotterdammers de uitdaging aan om de stad voor te bereiden op klimaatverandering, door bijvoorbeeld het verbeteren van het watersysteem.
Plant

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

De gemeente werkt toe naar de transitie naar een nieuwe digitale en circulaire economie waarin gebruik wordt gemaakt van duurzaam opgewekte energie.

Five transition paths have been outlined for this, namely: digitization, energy transition, circular economy, education and inclusive society. The precise measures that will be taken to make this transition are discussed in the Rotterdam 2019 - 2023 circular program ("Van Zooi naar Mooi").

Een hoofddoel is het toewerken naar het zijn van een stad zonder afval in 2050. Hiervoor moeten grondstofstromen beter verwerkt worden en zal de productie van gebouwen, straten en producten worden aangepast zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van waardevolle materialen.

Als laatste richt de klimaattafel Consumptie zich op het verduurzamen van het aanbod van consumptie, zoals bijvoorbeeld het voedselaanbod. Dit is niet zonder succes: de klimaatdeal ‘Rotterdam tegen voedselverspilling’ heeft ondertussen al geresulteerd in een besparing van 62.000 kilo voedselafval.

Factory

Doel 13: Klimaatactie

Op basis van de klimaatambitie in het akkoord van Parijs, heeft de gemeente Rotterdam drie ambitieuze doelstellingen opgesteld.

 • Het ombuigen van de jaarlijkse CO2 uitstoot naar een dalende trend in 2022
 • Het verlagen van de CO2 uitstoot met 49% ten opzichte van 1990 in 2030
 • Klimaatneutraal zijn in 2050


Wanneer deze doelstellingen worden behaald, wordt naast de klimaatverandering ook de luchtkwaliteit, de gezondheid en de kwaliteit van het woonklimaat in Rotterdam aangepakt.

Voor een succesvolle uitvoering van deze plannen wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen en experts in het Rotterdams Klimaatakkoord. Er worden afspraken gemaakt op vijf gebieden: schone energie, haven en industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en consumptie. Zo wordt er bijvoorbeeld hard aan gewerkt dat alle gebouwen in 2050 schone energie gebruiken - of deze zelfs produceren.

Daarnaast wordt de CO2 uitstoot in alle schakels van de keten onderzocht. Ook wordt er samengewerkt met burgers en (kleine) ondernemers. Zo bestaat er voor deze partijen een Energietransitiefonds, worden er energiecoaches beschikbaar gesteld en bestaan er vouchers voor verduurzamingsinterventies.

Climate Change

Doel 14 en 15: Leven op het land en leven in het water

De Strategie Marien Zwerfafval werd opgesteld om de Rotterdamse wateren schoner te maken en houden. Hierbij is het hoofddoel om in 2050 geen bijdrage meer te leveren aan de plasticsoep in de Noordzee, en zo bij te dragen aan meer biodiversiteit. Om dit doel te bereiken wordt samengewerkt met het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat.

Ook neemt de gemeente deel aan het internationale programma Urban Ocean, waarin wordt gewerkt aan het terugdringen van plastic in het milieu door het vergroten van bewustwording over recycling onder de bevolking.

Daarnaast wordt bij het vergroenen van de leefomgeving van Rotterdammers aandacht besteed aan het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruiken van de stedelijke ecosystemen en de biodiversiteit en werkt de gemeente bovendien aan het aanleggen van voedselbossen.

Rotterdam skyline

Doel 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Om een veilige leefomgeving te bieden worden de inwoners, ondernemers en organisaties binnen de gemeente betrokken bij het beleid en de uitvoering hiervan. Een veilig leef- en uitgaansklimaat komt tot stand door consultatie, inspraak en co-creatie met de hiervoor genoemde partijen, waarbij de overheid de rechtsorde en openbare orde zo goed mogelijk handhaaft. Zo ervaren Rotterdammers minder overlast door criminaliteit en kunnen alle kinderen veilig opgroeien in de gemeente.

Ook wordt er gekeken naar passende oplossingen per wijk, waarbij wordt ingespeeld op lokale behoeften. Dit komt tot uiting in het opstellen van 39 wijkraden met gekozen vertegenwoordigers in het “Wijk aan Zet” programma. Hierin worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het organiseren van de inspraak in een wijk en worden er zowel een wijkplan met een lange termijnvisie als de bijbehorende korte termijn acties opgesteld. Bovendien krijgen bewoners vanaf dit jaar een stem in welke initiatieven er in hun wijk zal worden geïnvesteerd via het MijnRotterdam participatieplatform.

Als laatste wordt er gekeken naar het zo toegankelijk mogelijk maken van de verkiezingen (door middel van duidelijke taal, iconen en het zorgvuldig verspreiden van de benodigde informatie). De veiligheid van de stemmer wordt gewaarborgd door toezicht in de stembureaus.

Scale

Doel 17: Partnerschappen om de doelen te bereiken

Nationale en internationale samenwerkingsverbanden dienen ertoe om alle hiervoor genoemde plannen tot een succes te maken. Ook werd het bestaande beleid opgesteld samen met allerlei bedrijven, organisaties, zorgverleners en andere relevante partijen. Deals worden gesloten met alle betrokken partners in verschillende akkoorden, zoals het Rotterdams Klimaatakkoord. Ook op regionaal niveau wordt er samengewerkt, zoals bijvoorbeeld op de gebieden van gezondheid (met de GGD Rotterdam Rijnmond) en jeugd (jeugdhulp Rotterdam Rijnmond). Als internationale havenstad heeft Rotterdam goede relaties met internationale partijen, zoals bijvoorbeeld de Europese Unie.

Handshake

Benieuwd wat de aanpak van de gemeente is met betrekking tot de overige SDG’s?
Lees dan zeker ook de blog van vorige week!

Bron: Gemeentelijke Begroting 2022 - Sustainable development goals; link